Vor einem Reihenhaus

SANY0024.JPG
SANY0026.JPG
SANY0027.JPG
SANY0028.JPG
SANY0031.JPG
SANY0032.JPG